BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Enerji Yöneticiliği

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi(enerji tüketen sistemlerin idaresi, yönetimi ve organizasyonu) ile ilgili faaliyetleri yerine getirmesinden yönetim adına sorumlu ve enerji yönetici sertifikası olan kişilere Enerji Yöneticisi denir.

Enerji Yöneticisi ile İlgili Mevzuatlar

 • Enerji Verimliliği Kanunu (18.04.2007 tarihli ve 5627 Sayılı Kanun)

 • Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik (27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlık Yönetmeliği)

Enerji Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Enerji Yöneticisinin genel olarak görevleri aşıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,
 • Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,
 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,
 • Atık ısı geri kazanımı,
 • Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,
 • Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,
 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,
 • Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,
 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,
 • Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,
 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • İnşaat ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,
 • Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,
 • Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,
 • Camlama da düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması gibi işlemleri gerçekleştirir.

Kimler Enerji Yöneticisi Olabilir?

Mühendislik veya teknik eğitim fakültelerinin;

 • Makine,
 • Elektrik,
 • Elektrik-Elektronik

Bölümü lisans mezunları Enerji Yöneticisi olabilir.

İstisnai olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde görev yapan personellerin ilgili bölümlerden mezun bulunmaması durumunda, mühendislik programına yakın herhangi bir lisans mezunu Enerji Yöneticisi eğitimlerine katılabilir.

Enerji Yöneticisi Nasıl Olunur?

İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler, meslek odaları veya şirketler tarafından açılan Enerji Yöneticiliği Sertifika programına katılmak ve bu sertifika programı neticesinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere merkezi olarak yapılacak sınavda başarılı(70/100) olanlara Enerji Yöneticisi Sertifikası verilir.

Ayrıca, Genel Müdürlüğün enerji yöneticisi eğitimi ve etüt çalışmalarını yürüten birimlerinde en az iki yıl görev yapan ve bu çalışmalarda fiilen görev aldığını belgeleyen personeline, başkaca bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilir.

Enerji Yöneticisinin Çalışma Olanakları

Enerji Yönetici Sertifikasına sahip kişiler Şuralarda görev yapabilir.

 • OSB bölgelerindeki endüstriyel işletmeler,
 • Organize Sanayi Bölgesi Enerji Yönetim Birimi,
 • Tüm endüstriyel işletmeler,
 • Üretim Entegre Tesisleri,
 • Özel Hastaneler,
 • Fabrikalar,
 • Özel Eğitim Kurumları,
 • Kamu kurumları,
 • Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri,

 

Enerji Yöneticisi Çalıştırma Zorunluluğu

Aşağıdaki şartları sağlayan işletmeler/kurumlar Enerji Yöneticisi görevlendirmesi zorunludur.

 • Endüstriyel İşletmelerde;
  • Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmeler (1 TEP =10.000.000 kCal))
  • OSB bölgelerinde en az 50 işletme bulunan 1.000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
 • Kamu alanı dışında kalan Endüstriyel İşletmeler;
  • Yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yönetim birimi kurulur,
 • Ticari ve Hizmet Binalarda;
  • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan
 • Kamu Binalarında;
  • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan
 • Enerji Üreten İşletmeler;
  • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Konut (mesken) binalarında Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu yoktur.

Enerji Yöneticisi Görevlendirilmeyen İşlemelerde Cezai Yaptırım Var mı?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 10.(1)-a/8 maddesi gereği;

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, Enerji Yöneticisi görevlendirmemeleri durumunda ilgili işletmeye veya yönetime ihtar yapılır. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine 20.000 TL idarî para cezası kesilir.

Enerji Yöneticisi Sertifikası Alacak Kişilerinden Beklenen Yetkinlikler

 • Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği kavramlarını bilmek,
 • Enerji tasarruf potansiyelini ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek,
 • Sanayi ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,
 • Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve raporlanacağını bilmek,
 • Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,
 • Isının üretildiği, depolandığı ve taşındığı sistemlerde olabilecek kayıpları, ölçüm yollarını ve yalıtım önlemlerini bilmek,
 • Basit önlemlerle tasarruf sağlayabilecek yöntemleri bilmek,
 • Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,
 • Enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,
 • Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında bilgi sahibi olmak.

Enerji Yönetici Olarak Şirket Kuracaklarda Ölçüm İçin Gerekli Şartlar

 • Baca Gazı ile ilgili sıcaklık, hız, partikül ve CH4 parametre ölçümlerini yapabilmek,
 • Isı/Sıcaklık dağılımlarını görüntülü olarak kaydedebilmek,
 • Isı Geçirgenlik katsayısını ölçebilmek,
 • Sıvı maddelerde Elektriksel iletkenliği farklı birimlerde ölçebilmek,
 • Buharlı sistemlerde buhar kaçaklarının tespitini ve kontrolünü sağlayabilmek,
 • Tüm sıcaklık ölçümleri yapabilmek,
 • Muhtelif alanlarda ortam sıcaklığı ve nemi ölçebilmek,
 • Her türlü kapalı sistem içerisindeki akışkanların akış değerlerini ölçebilmek,
 • Yüksek ve düşük basınç değerlerini ölçebilmek,
 • Elektrik ile ilgili tüm parametrelerini anlık veya belirli zaman diliminde ölçebilmek,
 • Dönerek veya doğrusal olarak hareket eden ekipmanların hız ve devir ölçümlerini yapabilmek,
 • Muhtelif alanların aydınlık seviyesini ölçebilmek,
 • Muhtelif alanlarda ses ve gürültü ölçümü yapabilmek,
 • Uzun süreli ortam değerlerini ölçme ve bu değerleri dijital ortama aktarabilmek,

ENERJİ YÖNETİCİMİZLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN :

Tel: 0553 235 7175 0850 304 1216 Mail: yusuf@emdtrade.com.tr

Yusuf ÇELEBİ (ENERJİ YÖNETİCİSİ)

Etüt Proje Enerji Yöneticiliği www.ekbproje.com

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU