BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Sanayi Enerji Etütü Çalışması

Sanayi Enerji Etütü Çalışması

Enerji Etütü Projeleri ekbproje.com hizmeti vermektedir.

Sanayilerde enerji etütü ve enerji kimlik belgeleri hizmeti veren ekbproje.com, Türkiyenin gittikçe sanayileştiğini vurgularken mutlaka sanayi etütü yapmamız ve bu bağlamda enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Kısaca sanayi enerti etütlerinde aşağıdaki yolları izleyebiliriz.

Enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler rapor eki olarak en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde verilecektir. Çalışma süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir.

2.5.  ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere endüstriyel işletmede  enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin, işletmenin özgül enerji tüketiminin ve enerji yoğunluğunun izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve israfın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

2.6.  ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır.

3.      YARDIMCI İŞLETMELER 

3.1. Kazanlar

3.2. Tesisat (Soğuk hatlar, buhar, kızgın su, kızgın yağ, sıcak su hatları vb.)

3.3. İklimlendirme ve havalandırma sistemi

3.4. Basınçlı hava sistemi

3.5. Soğutma sistemi

3.6. Diğer 

 

Bu bölümde yer alan her bir ünite; 

       .. .1.1. ünite ve sistem tarifi

        .. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

        .. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

       .. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

başlıkları altında incelenerek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

4.      ÜRETİM ÜNİTELERİ

Sadece çalışma yapılan proses üniteleri başlıklar halinde aşağıdaki gibi incelenecektir.

4.1. Her bir üniteye ilişkin bilgiler

4.2. Enerji tüketim değerleri  (Daha önce verilmemişse)

4.3. Spesifik tüketim değerleri  (Daha önce verilmemişse)

4.4. Her ünitede yapılan ölçümler ve/veya  alınan değerler

4.5. Her ünite için yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalar

4.6. Her ünite için öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

5.     ELEKTRİK

5.1. Elektrik dağıtım sistemi

5.2. Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb)

5.3. Transformatörler

5.4. Elektrik motorları – pompa, fan vb.

5.5. Aydınlatma

5.6. Diğer 

 

Bu bölümde yer alan her bir ünite; 

       .. .1.1. ünite ve sistem tarifi

        .. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

        .. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

 .. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları başlıkları altında incelenerek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir. 

ENERJİ ÖN ETÜT/DETAYLI ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ  DİĞER VE GENEL HUSUSLAR

 1. Enerji Ön Etüt/Detaylı Etüt raporunun başında, raporda geçen kısaltmalar hakkında açıklamalar bulunacaktır.
 2. “Kısaltmalar”dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı işletmeler ve üniteler bazında yıllık çalışma saatleri, döviz kurları gibi referans değerlerin yer aldığı “Referans Değerler Tablosu” bulunacaktır.
 3. Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek olup  farklı türlerde de hazırlanabilir.
 4. Raporun Genel özellikleri:
  • Sayfa numarası alt ortaya konulacaktır.
  • Ana başlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.
  • Alt Başlıklar  koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.
  • Raporda yer alan tablo, şekil ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst kısmında, grafik , şekil, ve fotoğrafların alt kısmında olacaktır.
  • Yardımcı İşletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen  bölüm numaraları, işletmede yapılan çalışmaya göre rapor formatında belirtilenden farklı olabilir.
 5. Rapor formatında yer almayan ama endüstriyel işletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip olduğu şartlara bağlı olarak, yardımcı işletmeler, üretim üniteleri ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemler ile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere yönelik enerji etüt çalışması yapılacak ve raporda yer alacaktır. Bu formatta yer almakla birlikte endüstriyel işletmede veya binada bulunmayan üniteler raporda yer almayabilir..

Her bir bölümde yapılan ölçümler, ölçüm cihazları ve kalibrasyon durumları, hesaplama yöntemleri ve hesaplamalar, çizim ve krokiler, raporun sonunda “Ekler” bölümünde ek olarak verilecektir.

 

Daha fazla bilgi için enerjü danışmanlığını 0553 235 7175 nolu numaradan veya  web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

EKB TALEP FORMU